Стара планина

Стара планина е най-голямата и най-дългата българска планина. Простира се на 550 км по цялата дължина на страната, от границата ни със Сърбия до Черно море. Най-високият и връх е Ботев (2376 м.).Стара планина е планината с най-много мъгли и най-силни ветрове. Средната температура около връх Ботев е –8,9? С през януари и 7,9? С през юли. Най-западната точка на планината е проходът Връшка чука, а на север граничи с Дунавската равнина. Южните и склонове се спускат до Софийската котловина, Средна гора и Горнотракийската низина. Крайна източна точка е нос Емине. Тези граници очертават площ от 25 000 кв.км.

Стара планина е младонагъната планинска система, изградена от няколко полегнали на север антиклинали: Берковска, Свогенска, Централнобалканска, Шипченска, Твърдишка, Сливенска, Котленска и Еминската. Целостта на основните структури е нарушена от система разседи и разломи, изразени в релефа под формата на синклинални гънки: Издремецката, Чумерненската и Лудокамчийската синклинала. В Западна и Средна Стара планина гънките имат палеозойска ядка от кристалинни скали (гранити, гранодиорити, филити, диабази, лиски, метаморфни шисти, кварцити и др.) и мезозойска мантия от триаски конгломерати, пясъчници и варовици, кредни варовици, варовити мергели и флашки седименти, еоценски варовици, конгломерати и др. В Източна Стара планина антиклиналте са по-слабо издигнати и затъват на изток към Черноморската падина. изградени са предимно от кредни и палеогенни седименти.

Полезните изкопаеми в Стара планина са разнообразни по произход и запаси. Находища на черни въглища са разкрити в Балканбас, разположен между Габрово, Твърдица и Сливен, антрацитни въглища ­ в Свогенския басейн. Железни руди са открити в Кремиковци, Чипровци, Мартиново, Троянско, а медни руди и полиметални руди ­ във Врачанска, Голема планина и Етрополска планина. Находища на качествени мрамори има в Берковско, а на варовици ­ във Врачанско. Барит е разкрит в Искърския пролом в района на Елисейна­Зверино. Базалт се добива в района на град Плачковци. Глини се добиват в Годечко.

Климатът е умереноконтинентален, с изключение на най-източните части, които са подложени на преходноконтинентално влияние. Главната Старопланинска верига се отнася към планинската климатична област. Основните фактори за формирането на климата са атмосферната циркулация, надморската височина и изложението на склоновете.